Privacy / Disclaimer

Privacyverklaring

Walibi Holland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van Walibi Holland verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Walibi Holland naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Uw gegevens worden opgenomen in het databestand van Compagnie des Alpes, die ze kan gebruiken voor haar toekomstige acties  van de verschillende parken en die van haar partners. Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u ten alle tijde de gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen na een schriftelijk verzoek. Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven kan u ook via het elektronische kanaal (E-mail, SMS,...) worden geïnformeerd. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Walibi Holland verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

het verwerken en uitvoeren van uw bestelling;
indien u het sollicitatieformulier op onze website invult worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor de sollicitatiedoeleinden;
het informeren over producten en diensten van onszelf en derden;
verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Walibi Holland kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Walibi Holland diensten te verlenen. Dit is niet van toepassing indien u uitsluitend het sollicitatieformulier invult.

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Walibi Holland zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. Walibi Holland beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Overig

Walibi Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de ordezijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid of wilt weten welke gegevens Walibi Holland over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@walibiholland.nl of per post naar: Walibi Holland, Postbus 40, 8250 AA Dronten. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walibi Holland.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Walibi Holland is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over Walibi Holland dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van Walibi Holland. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Walibi Holland. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt Walibi Holland geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Kortingsvouchers kunnen alleen aan de kassa worden ingeleverd. Het is niet mogelijk deze te combineren met een online ticket. 

Aansprakelijkheid

Walibi Holland is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Walibi Holland geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Walibi Holland geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Wijzigingen

Walibi Holland behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

Walibi Holland
Spijkweg 30
8256 RJ Biddinghuizen

Tel: 0321 - 32 99 99
E-mail: info@walibiholland.nl