Algemene voorwaarden Walibi Holland

ALGEMENE VOORWAARDEN WALIBI HOLLAND

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een hoofdletter beginnende begrippen de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Koper: de (rechts)persoon die met Walibi een koopovereenkomst inzake entreetickets, ticket voor spookhuizen, Fast Lane e-service of abonnement aangaat;

Parkreglement: het aan Koper ter beschikking gestelde Parkreglement Walibi Holland;

Walibi: Walibi Holland B.V., gevestigd te Biddinghuizen, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in haar hoedanigheid als verkoper:

Walibi Holland B.V.
Spijkweg 30 8256 RJ Biddinghuizen
Postbus 40 8250 AA Dronten


KVK: 55753728


BTW-nummer: NL85.28.46.920.B01
Tel : +31 (0)321 32 99 99
Email : info@walibiholland.nl

Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van entreetickets, tickets voor spookhuizen, Fast Lane e-service en abonnementen via www.walibi.nl of bij de Guest Service in het park.
   
 • De Algemene Voorwaarden zijn bij het doen van de aankoop gaaf en onvoorwaardelijk door Koper geaccepteerd en door Walibi ter hand gesteld.
   
 • De Algemene Voorwaarden liggen bij de ingang van het park ter inzage, worden kosteloos op verzoek toegezonden en zijn eveneens te raadplegen via www.walibi.nl.

 Entreetickets

 • Walibi Holland werkt online met dynamische entreeprijzen, hierdoor kan de entreeprijs per dag verschillen. In het besteloverzicht is een kalender te zien met de huidige online prijzen.
   
 • Walibi verstrekt e-entreetickets voorzien van een unieke barcode. De e-entreetickets zijn na betaling direct te downloaden, daarnaast worden de entreetickets digitaal verzonden naar het opgegeven emailadres.
   
 • Walibi is niet aansprakelijk indien het door Koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount niet correct werkt.
   
 • Koper dient de e-entreetickets zelf af te drukken en mee te nemen naar het park.
   
 • Bij de entree van het park wordt het entreeticket gecontroleerd. Elk entreeticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle bij de entree verliest het entreeticket zijn waarde.
   
 • Een undated ticket is alleen geldig in het seizoen dat deze is gekocht.
   
 • De barcodes op de entreetickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot het park worden geweigerd.
   
 • Op de aankoop van de entreetickets is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de 'Wet Kopen op Afstand' niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de entreebewijzen.
   
 • Walibi behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. Koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
   
 • Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Walibi geen enkele aansprakelijkheid. En heeft Koper geen recht op terugbetaling.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Walibi de entreebewijzen voor commerciële doeleinden te gebruiken.
   
 • Entreetickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.
   
 • Eenmaal aangeschafte entreetickets kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling.
   
 • Walibi behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of -tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
   
 • In verband met de veiligheid van haar gasten behoudt Walibi zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Indien de gast reeds in het bezit is van een geldig entreeticket dan geldt de regeling dat het entreeticket kan worden omgezet naar een andere datum, in hetzelfde seizoensjaar, naar keuze. Walibi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
   
 • Bij een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord dan wel sprake is van een onveilige situatie, is Walibi gerechtigd om het park per omgaande te sluiten en de gasten de toegang tot het park te ontzeggen. In geval van sluiting van het park bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.

Fast Lane e-service

 • Naast de Fast Lane e-service heeft Koper altijd een entreeticket of abonnement nodig voor toegang tot het park.
   
 • De Fast Lane e-service is een online applicatie die de Koper in staat stelt gebruik te maken van het reserveringsysteem voor een plaats in één van de negen rides die meedoen, dit doormiddel van gratis Wifi.
   
 • De Fast Lane e-service kan online alleen worden aangeschaft via Master Card, PayPal, Visa of Ideal en contant bij de balie van de Guest Service in het park.
   
 • Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Walibi geen enkele aansprakelijkheid en heeft Koper geen recht op terugbetaling.
   
 • Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van Koper er geen gebruik kan worden gemaakt van de Fast Lane e-service aanvaardt Walibi geen enkele aansprakelijkheid en heeft Koper geen recht op terugbetaling.
   
 • De koper heeft geen recht op terugbetaling wanneer de wachttijden korter zijn dan verwacht en het recht op terugbetaling vervalt zodra de Fast Lane gebruikt is.

Tickets voor spookhuizen

 • Tijdens de Halloween Fright Nights kan Koper verschillende spookhuizen in het park bezoeken. Voor het betreden van een spookhuis dient vooraf online een ticket gekocht te worden.
   
 • Koper kan losse tickets per spookhuis kopen, maar ook kiezen voor een bundel voor eenmaal toegang tot alle spookhuizen of een VIP ticket waarmee alle spookhuizen eenmaal betreden kunnen worden en Koper niet in de wachtrij hoeft te staan.
   
 • Naast het ticket voor de spookhuizen heeft Koper altijd een entreeticket of abonnement nodig voor toegang tot het park.
   
 • Het ticket voor de spookhuizen kan online alleen worden aangeschaft via Master Card, PayPal, Visa of Ideal.
   
 • Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Walibi geen enkele aansprakelijkheid en heeft Koper geen recht op terugbetaling.
   
 • Indien door storing geen gebruik kan worden gemaakt van het ticket voor de spookhuizen aanvaardt Walibi geen enkele aansprakelijkheid en heeft Koper geen recht op terugbetaling.

Abonnementen algemeen

 • Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
   
 • Walibi Holland heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
   
 • Na ontvangst van de betaling zal het abonnement zo spoedig mogelijk per post naar de koper verzonden worden. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Gedurende deze periode geldt de aankoopbevestiging als toegangsbewijs. Abonnementen die in de winterperiode (oktober t/m februari) gekocht zijn worden vanaf maart 2019 verzonden.
   
 • De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.
   
 • De abonnementenhouder dient het abonnement bij de entree van het park aan de medewerker bij de abonnementeningang te overleggen.
   
 • De abonnementenpassen mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is kan de toegang tot het park geweigerd worden.
   
 • De abonnementhouder kan tegen betaling van €17 een parkeerabonnement aanschaffen. Het parkeerabonnement geeft de mogelijkheid gebruik te maken van het parkeerterrein voor één auto per dag, uitsluitend in combinatie met een parkbezoek tijdens de reguliere openingstijden. Het parkeerabonnement is geldig t/m 27 oktober 2019.
   
 • De abonnementen zijn uitsluitend geldig tijdens de normale openingstijden van Walibi Holland en tijdens Halloween Fright Nights. Buiten het reguliere seizoen en tijdens bedrijfsuitkopen zijn de abonnementen niet geldig.
   
 • Walibi Holland behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling.
   
 • Het is niet mogelijk het abonnement tussentijds te beëindigen, de koper heeft geen recht op terugbetaling.
   
 • Bij het verliezen van de pas kan de abonnementenhouder bij de Groepskassa van Walibi Holland een nieuwe pas aanvragen. Hier wordt €7,50 aan administratiekosten voor berekend. De oude pas is per direct ongeldig en de nieuwe pas kan direct gebruikt worden. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.
   
 • Wanneer een abonnementhouder zijn/haar pas vergeet kan hij/zij alleen toegang tot het park krijgen wanneer de oude pas direct vervangen wordt voor een nieuwe pas. De kosten hiervoor bedragen €7,50. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.
   
 • Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement heeft Walibi het recht de pas in te nemen en het abonnement te blokkeren en heeft de koper geen recht op terugbetaling.
   
 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Walibi Holland zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Walibi Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.

Walibi Pas

 •  Een abonnement is het hele seizoen 2019 (van 6 april tot en met 27 oktober 2019) geldig.

Walibi Family Pas

 • Een abonnement is het hele seizoen 2019 (van 6 april tot en met 27 oktober 2019) geldig.
   
 • De Walibi Family pas is uitsluitend geldig voor één of twee ouders plus alle ongehuwde thuiswonende kinderen onder de 21 jaar. Maximaal vijf personen. Het zesde gezinslid of meer betaalt € 40,- per persoon extra. Een extra gezinslid toevoegen voor 40 euro kan bij de Groepskassa gedaan worden op het park. Online is dit helaas niet mogelijk.      

Walibi Friends Pas

 • Een abonnement is het hele seizoen 2019 (van 6 april tot en met 27 oktober 2019) geldig.
   
 • Minimaal 3 passen per order.
   
 • Het is niet mogelijk passen later toe te voegen aan een reeds bestelde order. 

Aanvullingen online aankoop van een abonnement

 • De wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de 'Wet Kopen op Afstand' is niet van toepassing op de aankoop van abonnementen wegens het persoonlijke karakter van het abonnement en omdat de aankoop een vorm van vrijetijdsbesteding is.

 • De betaling van een abonnement is uitsluitend mogelijk via Visa, PayPal, Master Card of iDEAL.
   
 • Koper dient een recente pasfoto direct bij bestelling van het abonnement te uploaden of per email te versturen naar abonnementen@walibiholland.nl.
   
 • Walibi behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. Koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
   
 • Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Walibi geen enkele aansprakelijkheid.

Overig

 • Indien Walibi door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.
   
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Walibi geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Walibi niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.
   
 • De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Walibi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Walibi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die Koper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
   
 • Walibi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die Koper aan Walibi verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
   
 • Indien Koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om Koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Walibi en overige parken van Compagnie des Alpes.
   
 • Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
   
 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Walibi.