Tickets Menu

Parkreglement Walibi Holland

Welkom in Walibi!
Het is onze bedoeling om je, als gast, een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Om je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het park ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

Definities

In dit parkreglement wordt verstaan onder: Parkreglement: het onderhavige parkreglement; Walibi: Walibi Holland B.V.

Toepasselijkheid

 • Het Parkreglement is, net als Algemene Voorwaarden Walibi, van toepassing op alle aankopen van entreetickets, tickets voor spookhuizen, Fast Lane e-service en abonnementen via www.walibi.nl of bij de Guest Service in het park. De hiervoor bedoelde documenten zijn bij het doen van de aankoop gaaf en onvoorwaardelijk door Koper geaccepteerd en door Walibi ter hand gesteld.
 • De Algemene Voorwaarden van Walibi en het Parkreglement liggen bij de Guest Service ter inzage, worden kosteloos op verzoek toegezonden en zijn eveneens te raadplegen via www.walibi.nl.
 • Koper staat er voor in dat degenen voor wie hij entreetickets of Fast Lane e-service heeft aangeschaft uiterlijk op de dag van bezoek van de Algemene Voorwaarden van Walibi en het Parkreglement kennis hebben genomen en zich volledig aan de daarin opgenomen voorschriften/verplichtingen hebben geconformeerd.
 • Walibi is bevoegd om, in alle gevallen waarin het Parkreglement niet voorziet, mondeling en/of schriftelijk, aanvullende voorschriften te stellen voor zover die voorschriften naar eigen inzicht van Walibi voor een goede exploitatie van het park wenselijk of noodzakelijk zijn.

Entree

 • Het parkeren van je auto op het parkeerterrein van Walibi geschiedt geheel op eigen risico. Walibi is bij inbraak of diefstal van je auto niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.
 • Toegang tot de terreinen van het park is slechts toegestaan met een geldig entreeticket of abonnement. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park. 3.3 Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden op te houden in het park.
 • Bij betreding van het park stemt men automatisch in met eventuele visitatie/ fouillering(POV).

Algemeen

 • Walibi behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het park te verwijderen. In Walibi geldt geen geld terug regeling.
 •  
 • Walibi wijst je erop dat er in het park sprake is van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
 • Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 • Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang tot het park geweigerd of zullen uit het park worden verwijderd.
 • Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Walibi wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het park worden verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
 • Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Walibi behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 • Roken is niet toegestaan in onze wachtrijen, attracties en horecagelegenheden Dit geldt ook voor de e-sigaret.
 • Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
 • Het verkopen en/ of distribueren van goederen is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Walibi te hebben gekregen.
 • Het is beveiligingsmedewerkers van Walibi toegestaan je tas(sen) in te zien.
 • Het is niet toegestaan gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden en picknickplaatsen.
 • Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers, het meer en de sloten van Walibi.
 • Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het park te betreden.
 • Het gebruik maken van radio’s, soundblasters of andere indringende muziekdragers is niet toegestaan.
 • Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
 • Voor de voorwaarden van WiFi gebruik in het park verwijzen we je naar de WiFi voorwaarden welke in te zien zijn bij de Guest Service.

Attracties en shows

 • Uit veiligheidsoverwegingen is het in een aantal attracties niet toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen. Walibi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van achtergelaten goederen, en evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers. Bij de attracties waarbij dit wel is toegestaan geschiedt dit volledig op eigen risico.
 • Veiligheid is de prioriteit van Walibi. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een attractie. Deze kun je terugvinden op het bord bij de ingang van de attractie en worden eventueel door de medewerkers verstrekt. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de attractie ontzegd worden.
 • Voor bepaalde attracties gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Deze grenzen worden gehanteerd voor de veiligheid van de gast. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een attractie, hanteert Walibi geen geld terug regeling.
 • Uit veiligheidsoverwegingen of bij technische storingen kunnen attracties en shows gedurende je bezoek gesloten zijn. De medewerkers van Walibi doen hun uiterste best de attractie en /of show zo spoedig mogelijk weer open te stellen. Er geldt hiervoor geen geld terug regeling.
 • In het geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (o.a. harde wind, hevige regenbuien, hagelbuien en onweer) is Walibi volgens de veiligheidsprocedures van de attracties en shows verplicht deze tijdelijk te sluiten. Er geldt hiervoor geen geld terug regeling.
 • Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico. Walibi is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.
 • Gasten die voordringen in de wachtrijen kunnen uit het park worden verwijderd.

Kleding

 • Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.
 • De toegang tot het park kan geweigerd worden indien je ongepaste kleding draagt, welke de goede sfeer van Walibi schaadt.
 • Toegang tot bepaalde attracties kan ontzegd worden indien je kleding een veiligheidsrisico kan betekenen.
 • Personen die verkleed of in (sport)clubkleding het park wensen te betreden kan de toegang geweigerd worden en/of uit het park worden verwijderd, zonder enig recht op terugbetaling (of een deel van de prijs) van het entreeticket en/of andersoortige vergoeding.

Fotograferen en filmen

 • Het is toegestaan om in het park te fotograferen en te filmen echter alleen voor eigen gebruik.
 • Het is niet toegestaan in de attracties zelf te filmen en te fotograferen met GoPro of andere apparatuur.
 • Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van Walibi vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Walibi behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

 • Walibi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Walibi of één van onze medewerkers.
 • Walibi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht in het park.
 • Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de Guest Service kenbaar te maken. Walibi is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.

Overig

 • Bij niet-naleving van één of meerdere in het Parkreglement opgenomen voorschriften staat het Walibi vrij om, zonder nadere aankondiging, gasten van het park te (doen) verwijderen en/of gasten de toegang tot het park te ontzeggen. De gast maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie en/of schadevergoeding. Dat laat evenwel onverlet dat het Walibi vrijstaat om, indien zij ter zake kosten moet maken, die kosten op de gast te verhalen en/of om de eventuele (gevolg)schade, die Walibi door de handelwijze van de gast heeft geleden, lijdt en/of zal lijden, op de gast te verhalen.
 • Klachten kunnen bij de Guest Service worden gemeld en vervolgens door de klantenservice worden afgehandeld. Walibi streeft ernaar om klachten binnen vijf werkdagen na de melding af te handelen.
 • Op het Parkreglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
 • In alle gevallen waarin dit Parkreglement niet voorziet, beslist de directie van Walibi.

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken.
Lees meer over cookies.