Voorwaarden prepaidtickets

Algemeen

Door het plaatsen van je bestelling ga je (afnemer) akkoord met deze verkoopvoorwaarden en de parkregels. De parkregels staan vermeld bij de ingang van Walibi Holland en kun je raadplegen op www.walibi.nl. Op verzoek worden de parkregels kosteloos toegestuurd. In geval van verkoop van tickets buiten de eigen onderneming of vereniging dient de verkoopprijs in overleg met Walibi Holland te worden vastgesteld. Het gratis uitdelen van tickets, als onderdeel van een externe reclamecampagne van een bedrijf of vereniging, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Walibi Holland.

Prepaidtickets Walibi Holland

Prepaidtickets zijn ongedateerd en zijn gedurende het hele seizoen 2016 (24 maart tot en met 27 oktober 2016, m.u.v. Halloween Fright Nights dagen) geldig op de reguliere openingsdagen. Voor de prepaid tickets geldt een minimale afname van 20 stuks. Indien de geldigheidsdatum van de tickets is verlopen is het niet mogelijk om deze te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie. Na ontvangst van het ondertekende bestelformulier ontvang je een factuur. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Na ontvangst van je betaling worden de tickets aangetekend verzonden. Prepaid tickets kunnen noch geretourneerd, noch ingewisseld worden.

Communicatie

Alle communicatie over Walibi Holland die toegankelijk is voor consumenten en/of andere organisaties dient altijd vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de afdeling Marketing van Walibi Holland. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Walibi Holland. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt Walibi Holland geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie. Indien afnemer handelt in strijd met het hiervoor bepaalde is afnemer Walibi Holland een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en van € 1.500,– (zegge: vijftienhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Walibi Holland op vergoeding van alle geleden schade en gemaakte kosten.


Overig

  • Indien Walibi Holland door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op restitutie.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Walibi Holland geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Walibi Holland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
  • De gegevens die vermeld staan op de website en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt.
  • Walibi Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Walibi Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de afnemer lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
  • Bij het kopen van een ticket bij de afnemer accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de parkregels van Walibi Holland. De parkregels staan op de website van Walibi Holland, liggen ter inzage bij de receptie van het park en zijn kosteloos op te vragen.
  • Walibi Holland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die afnemer aan Walibi Holland verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • In alle overige gevallen beslist de directie.