Ga naar de hoofdinhoud
goliath

Park-reglement

Walibi Holland

Hartelijk welkom in Walibi!

Het is onze bedoeling om je, als gast, een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Om je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Dit parkreglement is van toepassing als je de terreinen van Walibi betreedt. Hierbij moet je denken aan het attractiepark, maar bijvoorbeeld ook aan Walibi Village, het evenemententerrein, de parkeerterreinen en de Solarparking. Voor de leesbaarheid spreken we hierna overkoepelend over het 'park'.

Met het betreden van het park ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

Entree

 1. Toegang tot het park is slechts toegestaan met een geldig ticket binnen de bij het ticket geldende openingsdagen en/of - tijden.
 2. Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden op te houden in het park.
 3. Walibi behoudt zich het recht voor om openingsdagen, -tijden en/of voorwaarden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling. De actuele openingsdagen zijn te vinden op www.walibi.nl.
 4. In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt Walibi zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Indien de gast reeds in het bezit is van een geldig ticket dan geldt de regeling dat de tickets kunnen worden omgezet naar een andere datum naar keuze in hetzelfde seizoensjaar. Walibi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
 5. Bij een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord dan wel sprake is van een onveilige situatie, is Walibi gerechtigd om het park per ommegaande te sluiten en de gasten de toegang tot het park te ontzeggen. In geval van sluiting van het park bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.
 6. Bij betreding van het park of in het park zelf kan een (veiligheids)medewerker de tassen van de bezoeker controleren op verboden of ongewenste bezittingen of de aanwezigheid van onrechtmatig toegeëigende spullen. Daarnaast stemt men door betreding van het park automatisch in met eventuele visitatie/ fouillering (POV). Deze controle is ingesteld om alle bezoekers en medewerkers in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Ongewenste of verboden bezittingen of onrechtmatig toegeëigende spullen worden ingenomen en aan de politie overgedragen.

Algemeen

 1. Walibi wijst je erop dat er in het park sprake is van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
 2. Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 3. Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
 4. Het verkopen en/of distribueren van goederen, flyeren, aanbrengen van aanplakbiljetten of anderszins reclame maken in het park is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Walibi te hebben gekregen.
 5. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
 6. Voor de voorwaarden van WiFi-gebruik in het park verwijzen we je naar de WiFi-voorwaarden die kunnen worden ingezien bij de Guest Service.

Gepast gedrag

 1. Iedere gast moet zich in het park passend en conform de algemene fatsoensnormen gedragen.
 2. Het is niet toegestaan gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden en picknickplaatsen.
 3. We werken samen aan een schone omgeving. Afval dient (gescheiden) in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 4. Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers, het meer en de sloten van het park.
 5. Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het park te betreden.
 6. Het gebruikmaken van radio's, soundblasters of andere indringende muziekdragers is niet toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan stickers op eigendommen van Walibi of derden te plakken.
 8. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol, ongeacht of dit zelf is meegebracht, is niet toegestaan. Op verzoek van een medewerker moet je, jouw legitimatiebewijs tonen zodat de medewerker jouw leeftijd kan vaststellen.
 9. Personen die onder invloed van alcohol, geestverruimende of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van geestverruimende of verdovende middelen, wordt de toegang tot het park geweigerd of zullen uit het park worden verwijderd.
 10. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Walibi wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het park worden verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
 11. Het dragen of gebruik van wapens, vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Walibi behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 12. Roken is enkel toegestaan op de daartoe aangewezen rookplekken. In de rest van het park mag niet gerookt worden . Dit geldt ook voor de e-sigaret. U vindt de aangewezen rookplekken op iedere parkplattegrond.

Attracties en shows

 1. Uit veiligheidsoverwegingen is het in een aantal attracties niet toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen. Walibi is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van achtergelaten goederen, en evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers. Bij de attracties waarbij het wel is toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen, geschiedt dit volledig op eigen risico.
 2. Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een attractie. Deze kun je terugvinden op het bord bij de ingang van de attractie en worden eventueel door de medewerkers verstrekt. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de attractie worden ontzegd.
 3. Voor bepaalde attracties gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Deze grenzen worden gehanteerd voor de veiligheid van de gast. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een attractie, hanteert Walibi geen geld-terug-regeling.
 4. Uit veiligheidsoverwegingen of bij technische storingen kunnen attracties en shows gedurende jouw bezoek gesloten zijn. De medewerkers van Walibi doen hun uiterste best de attractie en/of show zo spoedig mogelijk weer open te stellen. Er geldt hiervoor geen geld–terug-regeling.
 5. In het geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (o.a. harde wind, hevige regenbuien, hagelbuien en onweer) is Walibi volgens de veiligheidsprocedures van de attracties en shows verplicht deze tijdelijk te sluiten. Er geldt hiervoor geen geld-terug-regeling.
 6. Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico. 
 7. Gasten die voordringen in de wachtrijen kunnen uit het park worden verwijderd. In een dergelijk geval bestaat geen recht op terugbetaling.

Kleding

 1. Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.
 2. De toegang tot het park kan geweigerd worden indien je ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van Walibi schaadt. In een dergelijk geval bestaat geen recht op terugbetaling van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding.
 3. Toegang tot bepaalde attracties kan ontzegd worden indien je kleding een veiligheidsrisico kan betekenen.
 4. Personen die verkleed of in (sport)clubkleding het park wensen te betreden zal de toegang geweigerd worden en/of uit het park worden verwijderd, zonder enig recht op terugbetaling van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding.

Fotograferen en filmen

 1. Walibi nodigt iedereen uit om foto- video en geluidsopnamen van het park te delen op social media.
 2. Het is niet toegestaan om te fotograferen, filmen (met en zonder flits) of geluidsopnamen te maken in de Haunted Houses. Publicatie van dergelijk materiaal is uiteraard ook niet toegestaan.
 3. Ruimtes die niet voor het publiek toegankelijk zijn mogen niet worden gefotografeerd of gefilmd en hiervan mogen tevens geen geluidsopnamen worden gemaakt. Publicatie van dergelijk materiaal is uiteraard ook niet toegestaan.
 4. Het is niet toegestaan in de attracties zelf te fotograferen, filmen of geluidsopnamen te maken.
 5. Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Walibi behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie en promotie te gebruiken.

Parkeren

 1. Met het betreden van de parkeerterreinen van Walibi, waarmee we ook de Solarparking bedoelen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van het parkeerreglement. 
 2. Walibi stelt een willekeurige parkeerplaats ter beschikking op de parkeerterreinen. Je kunt zelf bepalen op welke plek jouw voertuig komt te staan en houdt zelf de beschikking over het voertuig. 
 3. Walibi stelt tegen betaling enkel een parkeerruimte ter beschikking. De bewaking of bewaring van jouw voertuig behoort niet tot de verplichting van Walibi. 
 4. Ten behoeve van de orde en iedereens veiligheid dien je op de parkeerterreinen eventuele aanwijzingen van Walibi-medewerkers op te volgen. 
 5. Op de parkeerterreinen dient stapvoets gereden te worden. 
 6. Op de parkeerterreinen is een beperkt aantal laadpalen voor elektrische voertuigen beschikbaar. Deze kunnen tegen betaling en voor zover deze beschikbaar zijn gebruikt worden, maar enkel voor jouw eigen rekening en risico. Parkeren op deze plaatsen is alleen toegestaan voor elektrische voertuigen die van de voorziening gebruikmaken.
 7. Op de parkeerterreinen is de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing. 
 8. De parkeerterreinen van Walibi zijn niet afgesloten voor het publiek.
 9. Het parkeren van jouw voertuig op de parkeerterreinen van Walibi geschiedt geheel op eigen risico. Walibi is niet aansprakelijk voor enige schade aan jouw voertuig die ontstaat bij het gebruik van de parkeerterreinen, zoals bijvoorbeeld schade in geval van inbraak of diefstal. Dit geldt ook indien de schade is veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

Ontzeggen toegang park & parkverbod

 1. Walibi behoudt zich te allen tijde het recht voor een gast bij het overtreden van dit reglement of indien Walibi dit anderszins noodzakelijk acht, de toegang tot het park te weigeren, van het park te verwijderen of een parkverbod voor een bepaalde periode of onbepaalde tijd op te leggen. Walibi kan in ieder geval (niet-limitatief) overgaan tot het opleggen van een parkverbod bij vernieling, diefstal, agressie, wangedrag, seksueel geweld, brandstichting of betreding van het park op illegale wijze.
 2. Indien de gast zich ondanks de toegangsweigering, de verwijdering of het parkverbod toegang verschaft tot het park, zal bij de politie een melding van huisvredebreuk worden gedaan. 
 3. In Walibi geldt geen geld-terug-regeling indien een toegangsticket of abonnement (deels) niet gebruikt kan worden vanwege de toegangsweigering, de verwijdering of het parkverbod.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Walibi (ongeacht op welke grondslag de aansprakelijkheid is gebaseerd) is beperkt tot de uitkering van haar verzekeraar in het betreffende geval, tenzij de aansprakelijkheid van Walibi in dit parkreglement, in de algemene voorwaarden van Walibi of een ander toepasselijk reglement afwijkend is geregeld.

Overig

 1. Aan de kassa's in het park kan niet betaald worden met briefjes van 200 of 500 euro. Op verschillende locaties in het park is het enkel mogelijk via een pintransactie te betalen en is een cashbetaling in het geheel niet mogelijk. Indien dit het geval is, zal dit op de locatie worden aangegeven. 
 2. Toezeggingen van medewerkers van Walibi zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) aan de bezoeker zijn bevestigd.
 3. Walibi mag het parkreglement eenzijdig wijzen. Het gewijzigde reglement wordt 30 kalenderdagen na de dag waarop Walibi deze gewijzigde versie aan een gast heeft gestuurd van kracht, tenzij de gast tegen de toepassing daarvan schriftelijk een onderbouwd bezwaar heeft ingediend. 
 4. Indien in dit parkreglement is bepaald dat de bezoeker geen recht heeft op terugbetaling of geen geld-terug-regeling geldt, betekent dit dat je geen recht op terugbetaling van het gehele bedrag of een deel daarvan dat je aan Walibi hebt betaald om toegang te krijgen tot het park en/of voor het leveren van een andere dienst of product door Walibi. Dit geldt onverminderd de overige rechten van Walibi, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding.
 5. Dit parkreglement wordt beheerst door Nederlands recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 6. In alle gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist de directie van Walibi Holland. 

 

versie: MT20240326

Het attractiepark in je broekzak, download de Walibi app en ontdek het hele pretpark.

HET PARK IN JE BROEKZAK!

... of in je tas, ligt eraan waar jij je telefoon bewaart. Download onze nieuwe app en maak je dagje uit compleet!