Ga naar de hoofdinhoud

Privacy-verklaring

Privacyverklaring Walibi Holland

Persoonsgegevens

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Uw toegangskaarten, abonnementen of diensten te verwerken. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Walibi Holland en u wanneer u een toegangskaart, abonnement of dienst bestelt.
 • Uw informatieverzoeken, opmerkingen en klachten die u naar Walibi Holland bv stuurt te beantwoorden. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • U commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen en tevredenheidsenquêtes toe te sturen. Deze verwerking is gebaseerd, wanneer het boodschappen betreft die door Walibi Holland werden verzonden, op het legitieme belang van Walibi Holland om haar activiteiten te ontwikkelen (indien het e-mailadres waarnaar die boodschappen worden gestuurd werd gegeven in het kader van een bestelling) of op uw toestemming (indien het e-mailadres niet in het kader van een bestelling werd gegeven); en, wanneer het boodschappen betreft die door de partners van Walibi Holland werden verstuurd, op uw toestemming
 • Uw kandidatuur te analyseren indien u solliciteert voor een functie bij Walibi Holland. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • Statistische analyses uit te voeren inzake geografische herkomst (op basis van postcode en land) en leeftijdscategorie (op basis van geboortejaar). Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Walibi Holland om haar activiteiten te ontwikkelen.

Sociale netwerken:

De functies en diensten van de sociale netwerken waarmee u communiceert vanaf deze site, of vanaf onze officiële pagina's op deze netwerken (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok), vallen onder het privacybeleid van deze netwerken. Wij nodigen u uit deze beleidslijnen te raadplegen om informatie te verkrijgen over uw rechten en om de mogelijkheden van de parameterinstellingen te kennen. Wanneer u van deze diensten gebruik maakt, kunnen wij eveneens de persoonsgegevens gebruiken die u ons hebt verstrekt. In dat geval vindt de verwerking van deze gegevens plaats voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden als die welke op deze pagina zijn omschreven.

Het invullen van alle velden, behalve indien ze als facultatief zijn aangeduid, is noodzakelijk om Walibi Holland in staat te stellen de hieronder vermelde verwerking uit te voeren.

De verwerking gebeurt op verantwoordelijkheid van de onderneming Walibi Holland, vertegenwoordigd door Mascha van Till als Algemeen Directeur, die een afgevaardigd persoon voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft aangesteld. Zijn gegevens zijn: Afdeling Bescherming Persoonsgegevens, Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen , +31 321 32 99 99, privacy@walibiholland.nl

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Walibi Holland en alle dienstverleners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de bovenvermelde verwerkingen uit te voeren (werking en onderhoud van de website, analyse bezoekers website, betaling en levering van uw bestellingen, prospectie, ...).

Deze gegevens worden doorgestuurd naar de VS. Bijkomende inlichtingen over deze overdrachten en de garanties die daarop van toepassing zijn kunt u opvragen bij Walibi Holland.

Walibi Holland verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens slechts te gebruiken voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken. De verzamelde gegevens worden gedurende de volgende periodes bewaard:

 • Gegevens verzameld voor de verwerking van uw bestelling van producten of diensten: voor de duur die nodig is om uw bestelling te verwerken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Walibi Holland. Het nummer en de vervaldatum van uw kredietkaart worden in ieder geval gedurende vijftien maanden na de laatste debetdatum bewaard als bewijs in geval van een geschil over de transactie. Het cryptogram wordt niet bewaard na de transactie.
 • Gegevens verzameld voor het beantwoorden van informatieverzoeken, opmerkingen en klachten die u naar Walibi Holland stuurt: voor de duur die nodig is om deze verzoeken, opmerkingen en klachten te verwerken.
 • Gegevens verzameld om u commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen, en tevredenheidsenquêtes te sturen: gedurende vijf jaar vanaf de datum dat ze verzameld werden. Na afloop van deze periode worden deze gegevens nog eens vijf jaar bewaard als u ermee instemt om commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen en ook tevredenheidsonderzoeken te blijven ontvangen.
 • Gegevens verzameld om uw kandidatuur te analyseren indien u solliciteert voor een functie bij Walibi Holland: voor de duur die nodig is om uw sollicitatie te analyseren; in geval van aanwerving: voor de duur van uw arbeidscontract met Walibi Holland, onder voorbehoud van de verplichting om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.
 • Gegevens verzameld voor statistische analyses inzake geografische herkomst : gedurende 3 jaar vanaf de datum dat ze verzameld werden

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om ze te beschermen tegen onwettige of toevallige vernietiging, toevallig verlies of wijziging, of ongeoorloofde verspreiding of toegang, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hiervoor hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een login- of wachtwoordsysteem, fysieke beveiligingsmaatregelen, enz.) getroffen.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, door te geven of te laten overmaken aan derden, een beperking van de verwerking te verkrijgen of u te verzetten tegen een dergelijke verwerking. Wij zullen uw verzoek inwilligen onder voorbehoud van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Met betrekking tot verwerkingen op basis van toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.

U kunt deze rechten uitoefenen:

 • Per post naar het volgende adres: Afdeling Bescherming Persoonsgegevens, Walibi Holland, Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen; of
 • Per e-mail naar het volgende adres: privacy@walibiholland.nl
 • Door het formulier op deze pagina in te vullen

Om de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, behouden wij ons het recht voor om u om een identiteitsbewijs te vragen alvorens op uw verzoek in te gaan. Het is mogelijk dat men u vraagt een identiteitsbewijs voor te leggen met uw geboortedatum en -plaats en uw handtekening.

Parkverbod

Indien wij overgaan tot een parkverbod conform ons parkreglement en procedures, zullen wij uw naam, foto en gegevens noteren c.q. bewaren opdat wij weten wie het park niet meer in mag. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang, omdat wij zonder deze gegevens niet adequaat ons park en onze bezoekers kunnen beveiligen. Wij verwijderen deze gegevens zodra het parkverbod vervalt.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de volgende:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Nederland
Tel.: +31 70 888 85 00
Fax: +31 70 888 85 01

Het attractiepark in je broekzak, download de Walibi app en ontdek het hele pretpark.

HET PARK IN JE BROEKZAK!

... of in je tas, ligt eraan waar jij je telefoon bewaart. Download onze nieuwe app en maak je dagje uit compleet!