Skip to main content
Menu
Tickets
Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Privacyverklaring Walibi Holland

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Uw toegangskaarten, wachtrij reservatie, abonnementen of diensten te verwerken. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Walibi Holland en u wanneer u een toegangskaart, wachtrij reservatie, abonnement of dienst bestelt.
 • Uw informatieverzoeken, opmerkingen en klachten die u naar Walibi Holland nv stuurt te beantwoorden. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • U commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen en tevredenheidsenquêtes toe te sturen. Deze verwerking is gebaseerd, wanneer het boodschappen betreft die door Walibi Holland werden verzonden, op het legitieme belang van Walibi Holland om haar activiteiten te ontwikkelen (indien het e-mailadres waarnaar die boodschappen worden gestuurd werd gegeven in het kader van een bestelling) of op uw toestemming (indien het e-mailadres niet in het kader van een bestelling werd gegeven); en, wanneer het boodschappen betreft die door de partners van Walibi Holland werden verstuurd, op uw toestemming
 • Uw kandidatuur te analyseren indien u solliciteert voor een functie bij Walibi Holland Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Het invullen van alle velden, behalve indien ze als facultatief zijn aangeduid, is noodzakelijk om Walibi Holland in staat te stellen de hieronder vermelde verwerking uit te voeren.

De verwerking gebeurt op verantwoordelijkheid van de onderneming Walibi Holland, vertegenwoordigd door Mascha van Till als Algemeen Directeur, die een afgevaardigd persoon voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft aangesteld. Zijn gegevens zijn: Stéphane Dury, Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen , +31 321 32 99 99, privacy@walibiholland.nl

De ontvangers van de verzamelde gegevens zijn Walibi Holland, Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen , en alle dienstverleners van wie de tussenkomst noodzakelijk is voor de hierboven vermelde verwerkingen.

 • CDA DL
 • Gateway Europe
 • Gateway USA
 • Technomade
 • Ogone
 • Worldline
 • Payter
 • HYPE Automatisering
 • Rest’Office
 • Startpeople
 • Accesso

Deze gegevens worden doorgestuurd naar de VS. Bijkomende inlichtingen over deze overdrachten en de garanties die daarop van toepassing zijn kunt u opvragen bij Walibi Holland.

Walibi Holland verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens slechts te gebruiken voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken. De verzamelde gegevens worden gedurende de volgende periodes bewaard:

 • Gegevens verzameld voor de verwerking van uw bestelling van producten of diensten: voor de duur die nodig is om uw bestelling te verwerken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Walibi Holland. Het nummer en de vervaldatum van uw kredietkaart worden in ieder geval gedurende vijftien maanden na de laatste debetdatum bewaard als bewijs in geval van een geschil over de transactie. Het cryptogram wordt niet bewaard na de transactie.
 • Gegevens verzameld voor het beantwoorden van informatieverzoeken, opmerkingen en klachten die u naar Walibi Holland stuurt: voor de duur die nodig is om deze verzoeken, opmerkingen en klachten te verwerken.
 • Gegevens verzameld om u commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen, en tevredenheidsenquêtes te sturen: gedurende drie jaar vanaf de datum dat ze verzameld werden. Na afloop van deze periode worden deze gegevens nog eens drie jaar bewaard als u ermee instemt om commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen en ook tevredenheidsonderzoeken te blijven ontvangen.
 • Gegevens verzameld om uw kandidatuur te analyseren indien u solliciteert voor een functie bij Walibi Holland: voor de duur die nodig is om uw sollicitatie te analyseren; in geval van aanwerving: voor de duur van uw arbeidscontract met Walibi Holland, onder voorbehoud van de verplichting om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om ze te beschermen tegen onwettige of toevallige vernietiging, toevallig verlies of wijziging, of ongeoorloofde verspreiding of toegang, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hiervoor hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een login- of wachtwoordsysteem, fysieke beveiligingsmaatregelen, enz.) getroffen.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, door te geven of te laten overmaken aan derden, een beperking van de verwerking te verkrijgen of u te verzetten tegen een dergelijke verwerking. Wij zullen uw verzoek inwilligen onder voorbehoud van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Met betrekking tot verwerkingen op basis van toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.

U kunt deze rechten uitoefenen:

 • Per post naar het volgende adres: Stéphane Dury, Walibi Holland, Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen; of
 • Per e-mail naar het volgende adres: privacy@walibiholland.nl

Om de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, behouden wij ons het recht voor om u om een identiteitsbewijs te vragen alvorens op uw verzoek in te gaan. Het is mogelijk dat men u vraagt een identiteitsbewijs voor te leggen met uw geboortedatum en -plaats en uw handtekening.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de volgende:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Nederland
Tel.: +31 70 888 85 00
Fax: +31 70 888 85 01